• Số tiền

  Change

 • Favorites
 • BTC
 • ETH
 • SYNCO
 • Balance
 • Coin
 • Current Price
 • Change
 • Coin Chart
 • Ký kết thị trường
Số lượng bán còn dư Giá Số lượng mua còn dư
Tổng số lượng còn dư
Số lượng bán còn dư Giá
Tổng số lượng bán còn dư
Giá Số lượng mua còn dư
Tổng số lượng mua còn dư
매수 폼
 • Phân biệt đặt hàng
 • Giá đặt hàng

  BTC

 • Số lượng đặt hàng

  ETH

 • Số tiền đặt hàng

  BTC


Lựa chọn đặt hàng chưa ký kết
Số đặt hàng Market Phân loại mua bán Giá đặt hàng Số lượng chưa ký kết
 • Chưa ký kết
 • Ký kết
 • Hóa đơn Stop
 • Số dư
Thời gian đặt hàng Market Phân loại mua bán Giá đặt hàng Số lượng đặt hàng Số tiền đặt hàng Số lượng chưa ký kết Hủy